Evaluările de finalizare a studiilor şi Lucrarea de disertaţie

Informaţii despre evaluările de finalizare a studiilor de Master şi despre Lucrarea de disertaţie:

 

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor vor fi disponibile aici.

Planificarea evaluărilor de finalizare a studiilor

Planificarea examenului de disertaţie pentru sesiunea Iunie 2020
Ce Când Unde
Înscrierea la examenul de disertaţie

9-12 iunie 2020

online
Susţinerea examenului de disertaţie 16-18 iunie 2020

online

Programarea sustinerii examenului se va regăsi aici.

Regulamentele şi precizările privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie sunt disponibile pe siturile web ale universităţii, ale facultăţii, precum şi în secţiunea Regulamente.

Câteva extrase importante privind susţinerea examenului de disertaţie, specificate în aceste regulamente:

 • Toţi candidaţii se vor prezenta cu cel puţin o jumătate de oră înaintea începerii sesiunii de examinare din ziua în care sunt programaţi, pentru a copia fişierele de prezentare a lucrării şi a verifica operarea corectă a acestora pe calculatorul alocat prezentărilor, la comisia respectivă
 • Candidaţii se vor prezenta la examen cu cel puţin 60 de minute înaintea orei programate pentru susţinere
 • Dacă există, demonstraţiile practice ale lucrărilor se vor desfăşura la finalul sesiunilor de prezentare orală, cu înştiinţarea comisiei privind sala în care au fost pregătite standurile demonstrative

 

Procedura de înscriere pentru susţinerea examenului de disertaţie - va fi actualizată în curând

Câteva extrase importante privind înscrierea la examenul de disertaţie, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

 1. Candidatul solicită de la Secretariatul Facultăţii (corp A, parter) umătoarele formulare:
  • Fişa de înscriere la examenul de licenţă
  • Cererea de eliberare a diplomei
  • Nota de lichidare
    
 2. Candidatul prezintă la Secretariatul DCTI următoarele documente:
  • Fişa de înscriere, completată de candidat şi semnată de conducătorul lucrării de diplomă
  • CV-ul candidatului în format Europass, conţinând în mod obligatoriu date de contact (adresa e-mail, telefon)
   De asemenea, candidatul va prezenta carnetul de student sau cartea de identitate pentru verificarea numelui complet, a iniţialei tatălui etc.
  • Tabelul completat cu datele despre candidat și lucrare, conform Anexei 5 din Precizările privind elaborarea şi prezentarea Lucrării de licenţă, datat şi semnat de candidat

    

 3. Candidatul va depune la Secretariatul Facultăţii fișa de înscriere semnată la Secretariatul DCTI, însoțită de:
  • 2 fotografii recente, format 3 x 4 cm
  • Cererea de eliberare a diplomei, completată şi semnată de candidat
  • 1 copie a cărţii de identitate
  • 1 copie a certificatului de naştere

 

     4. Nota de lichidare completată se va depune la Secretariatul Facultăţii după finalizarea examenului de licenţă, în vederea eliberării diplomei de bacalaureat

 

Informaţii privitoare la Lucrarea de disertaţie

Câteva extrase importante privind lucrarea de disertaţie, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

 • Predarea lucrării la conducătorul ştiinţific se face cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea examenului de disertaţie
 • Lucrarea trebuie să fie conformă cu specificaţiile din Anexa 1a. "Conţinutul lucrării de disertaţie" sau din Anexa 1b. "Dissertation Thesis Summary", din Precizările privind elaborarea şi prezentarea Lucrării de disertaţie, în funcţie de limba în care s-a desfăşurat programul de studii şi ţinând cont de adaptările solicitate de conducătorul științific
 • Coperta lucrării va fi editată conform modelelor din Anexa 3a sau Anexa 3b din aceleaşi Precizări, în funcţie de limba în care s-a desfăşurat programul de studii
 • La predarea lucrării, candidatul prezintă conducătorului ştiinţific:
  1. Lucrarea de disertaţie în versiune tipărită
  2. Declaraţia prin care precizează că "lucrarea este rezultatul propriei activităţi intelectuale şi nu conţine porţiuni plagiate". Declaraţia, semnată de candidat, va fi cuprinsă în lucrare drept ultima filă a lucrării. Formatul acestei declaraţii este conform modelului din Anexa 5 a Precizărilor
  3. Un document de apreciere a proiectului, în cazul în care acesta a fost realizat în cotutelă (de exemplu, cu o companie din domeniu), din partea co-supervizorului respectiv. Această apreciere va fi inserată la finalul lucrării
  4. Un CD/DVD pe care se găsesc următoarele documente în format electronic:
   1. Lucrarea de disertaţie, în format *.pdf
   2. Suportul pentru prezentarea orală a lucrării (de exemplu, documentul *.ppt sau *.pdf)
   3. O fotografie a candidatului
   4. Declaraţia completată conform modelului din Anexa 4 a Precizărilor, din care să rezulte poziţia sa de autor sau coautor a articolului ştiinţific publicat în domeniul Lucrării de disertaţie
   5. Aplicaţia / aplicaţiile dezvoltate în cadrul Lucrării de disertaţie, în versiune funcţională, precum şi întregul cod sursă comentat corespunzător
   6. Toate rezultatele obţinute în cadrul lucrării, testele, experimentele, simulările, graficele, eventualele anexe, manualele de utilizare, precum şi documentaţia utilizată, prezentată în format electronic
     
    În cazul lucrărilor realizate în cotutelă (de exemplu, cu o companie din domeniu), unde există aspecte deosebite legate de proprietatea intelectuală, conducătorii ştiinţifici vor stabili de comun acord nivelul minim al codului şi rezultatelor proiectului, necesar a fi făcute publice, în aşa fel încât să fie posibilă evaluarea tehnică a Lucrării de disertaţie.
     
  5. Lucrarea de disertaţie va fi evaluată în scris de către conducătorul (conducătorii) lucrării. În acest scop, se va completa şi semna o fişă de evaluare conform Anexei 2. "Fişa de evaluare a lucrării de disertaţie", care se va anexa apoi lucrării propriu-zise.