Evaluările de finalizare a studiilor şi proiectul de licenţă

Informaţii despre evaluările de finalizare a studiilor şi despre proiectul de licenţă:

 

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor vor fi disponibile exclusiv in Campusul Virtual.

Planificarea evaluărilor de finalizare a studiilor

Planificarea examenului de licenţă pentru sesiunea Septembrie 2021

Ce Când Unde
Înscrierea la examenul de licenţă 6 - 7 Septembrie, 2021 online
Susţinerea examenului de licenţă 10 Septembrie, 2021 online

Programarea susținerii examenului se găsește pe Campusul Virtual.

Comisiile de examinare se regăsesc aici. 

Regulamentele şi precizările privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă sunt disponibile pe siturile web ale universităţii, ale facultăţii, precum şi în secţiunea Regulamente.

Procedura de înscriere pentru susţinerea examenului de licenţă 

Întregul proces de înscriere este descris in sectiunea Campusului Virtual alocată, sub formă de curs, susținerii examenului de disertație. 

Susținerea examenului de licență

Câteva extrase importante privind înscrierea la examenul de licenţă, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

 • Examenul de licență în regim on-line se va desfășura utilizând resursele platformei specializate pentru învățământ online Campus Virtual UPT (CVUPT) de care dispune Universitatea Politehnica Timișoara.
 • Depunerea dosarului pentru susținerea examenului va fi realizată on-line, conform instrucțiunilor și calendarului stabilit de către Consiliul Facultății pentru fiecare specializare. Dosarul trebuie să conțină și declarația semnată de candidat (în format electronic) cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are pe durata procedurii de examinare on-line, declarația privind mijloacele tehnice pe care le va utiliza în timpul examinării, precum și informarea cu privire la consimțământul expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Sesiunile on-line de susținere a examenului de licență vor fi înregistrate integral audio-video pentru fiecare candidat în parte și arhivate la nivelul facultății și vor rămâne confidențiale.
 • Pentru susținerea probelor online, candidații și membrii comisiilor trebuie să dispună de următoarele: carnet de student/act de identitate (în cazul candidaților), calculator/laptop/tabletă; conexiune internet; echipamente pentru comunicare audio-video. Fiecare candidat va declara pe propria răspundere în mod individual mijloacele de comunicare pe care le va utiliza în timpul examenului. Deținerea echipamentelor (calculator/laptop/tabletă; conexiune internet; echipamente pentru comunicare audio-video) este necesară și pentru persoanele care solicită să audieze  susținerea lucrării de disertație.
 • Candidații se vor conecta la sesiunea de videoconferință după programul transmis de secretarul Comisiei de evaluare și după indicațiile acestuia.
 • Înainte de începerea examenului, candidatul are obligația să se identifice prin prezentarea în fața camerei video a cărții de identitate sau a carnetului de student și să transmită în direct, prin intermediul camerei video/laptopului, spațiul în care acesta va susține examenul.
 • Examenul se desfășoară exclusiv în direct.
 • Se interzice în timpul susținerii de către candidat a examenului on-line: prezența/accesul altei persoane în locul în care candidatul susține examenul; comunicarea cu altă persoană în afara membrilor comisiei; partajarea ecranului de către candidat (Share screen) cu alte persoane în afara membrilor comisiei; părăsirea de către candidat a spațiului în care susține examenul; întreruperea examenului; orice alte activități care pot conduce la fraudarea examenului.
 • În timpul examenului, candidatului îi este interzis să dețină asupra sa sau în spațiul în care susține examenul alte mijloace de informare și comunicare a căror prezenţă în timpul examenului nu a fost aprobată expres.
 • Membrii comisiei au dreptul de a se asigura că în spațiul respectiv nu există alte mijloace de comunicare/ transmitere/ accesare date și informații decât cele utilizate de candidat în timpul examenului și nici alte mijloace de informare (indiferent de tipul acestora). Pentru exercitarea acestei obligații membrii comisiei îi pot solicita candidatului atât înainte cât și în timpul examenului clarificări cu privire la obiectele care ar prezenta indicii rezonabile că pot fi mijloace de informare.
 • Dacă există, demonstraţiile practice ale lucrărilor de licență se vor desfăşura pe parcursul sau la finalul prezentării orale, în mod direct, sau cu ajutorul unor înregistrări video demonstrative.
 • Înainte de a fi susținut, fiecare proiect de licență/proiect de diplomă este evaluat/evaluat în scris de către coordonator. Nota acordată la evaluare va fi argumentată. Dacă în urma evaluării, nota acordată este mai mică de 5, absolventul nu este acceptat la examenul final.
 • Examenul are două probe, susținerea de proiect, respectiv verificarea cunoștințelor. Candidatul trebuie să fie informat cu privire la categoria din care face parte fiecare întrebare adresată.
 • Media obținută la examenul de absolvire se calculează ca media aritmetică a notelor președintelui și membrilor comisiei de examen. Media minimă de promovare a examenului de absolvire este 6. Notele președintelui și membrilor comisiei de examen sunt exprimate ca numere întregi de la 1 la 10. Media la examenul de absolvire se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

Informaţii privitoare la lucrarea (proiectul) de diplomă

Câteva extrase importante privind lucrarea de diplomă, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

 • Lucrarea trebuie să fie conformă cu specificaţiile din Anexa 1a. "Conţinutul lucrării de licență/proiectului de diplomă" sau din Anexa 1b. "Bachelor Thesis Summary", din Precizările privind elaborarea şi prezentarea Lucrării de licenţă, în funcţie de limba în care s-a desfăşurat programul de studii şi ţinând cont de adaptările solicitate de conducătorul științific
 • Coperta lucrării va fi editată conform modelelor din Anexa 3a sau Anexa 3b din aceleaşi Precizări, în funcţie de limba în care s-a desfăşurat programul de studii
 • La predarea lucrării, candidatul prezintă conducătorului ştiinţific un CD/DVD pe care se găsesc următoarele documente în format electronic:
  1. Proiectul de diplomă, în format *.pdf
  2. Suportul pentru prezentarea orală a proiectului (de exemplu, documentul *.ppt sau *.pdf)
  3. O fotografie a candidatului
  4. Declaraţia prin care precizează că "lucrarea este rezultatul propriei activităţi intelectuale şi nu conţine porţiuni plagiate". Declaraţia, semnată de candidat, va fi cuprinsă în cadrul lucrării. Formatul acestei declaraţii este conform modelului din Anexa 4 a Precizărilor
  5. Un document de apreciere a proiectului, în cazul în care acesta a fost realizat în cotutelă (de exemplu, cu o companie din domeniu), din partea co-supervizorului respectiv. Această apreciere va fi inserată la finalul lucrării
  6. Aplicaţia / aplicaţiile dezvoltate în cadrul proiectului, în versiune funcţională, precum şi întregul cod sursă comentat corespunzător
  7. Toate rezultatele obţinute în cadrul lucrării, testele, experimentele, simulările, graficele, eventualele anexe, manualele de utilizare, precum şi documentaţia utilizată, prezentată în format electronic

   În cazul lucrărilor realizate în cotutelă (de exemplu, cu o companie din domeniu), unde există aspecte deosebite legate de proprietatea intelectuală, conducătorii ştiinţifici vor stabili de comun acord nivelul minim al codului şi rezultatelor proiectului, necesar a fi făcute publice, în aşa fel încât să fie posibilă evaluarea tehnică a proiectului
    
 • Lucrarea va fi evaluată în scris de către conducătorul (conducătorii) lucrării. În acest scop, se va completa şi semna o fişă de evaluare conform Anexei 2. "Fişa de evaluare a lucrării de licență / proiectului de diplomă", care se va anexa apoi lucrării propriu-zise.