Evaluările de finalizare a studiilor şi proiectul de licenţă

Informaţii despre evaluările de finalizare a studiilor şi despre proiectul de licenţă:

 

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor de Master pentru sesiunea Februarie 2020, sunt disponibile la după cum urmează:

Planificarea evaluărilor de finalizare a studiilor

Planificarea examenului de licenţă pentru sesiunea Februarie 2020

 

Ce Când Unde
Înscrierea la examenul de licenţă

10-11.02.2020
(orele 9:00-12:00)

Secretariat DCTI
Susţinerea examenului de licenţă 13.02.2020

 B 414, Comisia 2

 

Programarea sustinerii examenului se gaseste aici.

  Regulamentele şi precizările privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă sunt disponibile pe siturile web ale universităţii, ale facultăţii, precum şi în secţiunea Regulamente.

  Câteva extrase importante privind susţinerea examenului de licenţă, specificate în aceste regulamente:

  • Toţi candidaţii se vor prezenta cu cel puţin o jumătate de oră înaintea începerii sesiunii de examinare din ziua în care sunt programaţi, pentru a copia fişierele de prezentare a proiectului şi a verifica operarea corectă a acestora pe calculatorul alocat prezentărilor, la comisia respectivă
  • Candidaţii se vor prezenta la examen cu cel puţin 60 de minute înaintea orei programate pentru susţinere
  • Demonstraţiile practice ale proiectelor se vor desfăşura la finalul sesiunilor de prezentare orală, cu înştiinţarea comisiei privind sala în care au fost pregătite standurile demonstrative

   

  Procedura de înscriere pentru susţinerea examenului de licenţă

  Câteva extrase importante privind înscrierea la examenul de licenţă, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

  1. Candidatul solicită de la Secretariatul Facultăţii (corp A, parter) umătoarele formulare:
   • Fişa de înscriere la examenul de licenţă
   • Cererea de eliberare a diplomei
   • Nota de lichidare
     
  2. Candidatul prezintă la Secretariatul DCTI următoarele documente:
   • Fişa de înscriere, completată de candidat şi semnată de conducătorul lucrării de diplomă
   • CV-ul candidatului în format Europass, conţinând în mod obligatoriu date de contact (adresa e-mail, telefon)
    De asemenea, candidatul va prezenta carnetul de student sau cartea de identitate pentru verificarea numelui complet, a iniţialei tatălui etc.
   • Tabelul completat cu datele despre candidat și lucrare, conform Anexei 5 din Precizările privind elaborarea şi prezentarea Lucrării de licenţă, datat şi semnat de candidat

  3. Candidatul va depune la Secretariatul Facultăţii fișa de înscriere semnată la Secretariatul DCTI, însoțită de:
   • 2 fotografii recente, format 3 x 4 cm
   • Cererea de eliberare a diplomei, completată şi semnată de candidat
   • 1 copie a cărţii de identitate
   • 1 copie a certificatului de naştere

       4. Nota de lichidare completată se va depune la Secretariatul Facultăţii după finalizarea examenului de licenţă, în vederea eliberării diplomei de bacalaureat

   

  Informaţii privitoare la lucrarea (proiectul) de diplomă

  Câteva extrase importante privind lucrarea de diplomă, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

  • Predarea lucrării la conducătorul ştiinţific se face cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea examenului de licență
  • Lucrarea trebuie să fie conformă cu specificaţiile din Anexa 1a. "Conţinutul lucrării de licență/proiectului de diplomă" sau din Anexa 1b. "Bachelor Thesis Summary", din Precizările privind elaborarea şi prezentarea Lucrării de licenţă, în funcţie de limba în care s-a desfăşurat programul de studii şi ţinând cont de adaptările solicitate de conducătorul științific
  • Coperta lucrării va fi editată conform modelelor din Anexa 3a sau Anexa 3b din aceleaşi Precizări, în funcţie de limba în care s-a desfăşurat programul de studii
  • La predarea lucrării, candidatul prezintă conducătorului ştiinţific:
   1. Proiectul de diplomă în versiune tipărită
   2. Declaraţia prin care precizează că "lucrarea este rezultatul propriei activităţi intelectuale şi nu conţine porţiuni plagiate". Declaraţia, semnată de candidat, va fi cuprinsă în lucrare drept ultima filă a lucrării. Formatul acestei declaraţii este conform modelului din Anexa 4 a Precizărilor
   3. Un document de apreciere a proiectului, în cazul în care acesta a fost realizat în cotutelă (de exemplu, cu o companie din domeniu), din partea co-supervizorului respectiv. Această apreciere va fi inserată la finalul lucrării
   4. Un CD/DVD pe care se găsesc următoarele documente în format electronic:
    1. Proiectul de diplomă, în format *.pdf
    2. Rezumatul proiectului în limba română, dacă lucrarea a fost redactată într-o limbă străină. Pe prima pagină trebuie să apară titlul lucrării scris în limba română, numele candidatului, numele conducătorului (conducătorilor) lucrării de diplomă şi anul susţinerii. Rezumatul trebuie să conţină obligatoriu cuprinsul lucrării scris în limba română. Conţinutul rezumatului va fi stabilit împreună cu conducătorul lucrării; se vor reliefa rezultatele obţinute şi contribuţiile aduse de către absolvent
    3. O fotografie a candidatului
    4. Suportul pentru prezentarea orală a proiectului (de exemplu, documentul *.ppt sau *.pdf)
    5. Aplicaţia / aplicaţiile dezvoltate în cadrul proiectului, în versiune funcţională, precum şi întregul cod sursă comentat corespunzător
    6. Toate rezultatele obţinute în cadrul lucrării, testele, experimentele, simulările, graficele, eventualele anexe, manualele de utilizare, precum şi documentaţia utilizată, prezentată în format electronic

     În cazul lucrărilor realizate în cotutelă (de exemplu, cu o companie din domeniu), unde există aspecte deosebite legate de proprietatea intelectuală, conducătorii ştiinţifici vor stabili de comun acord nivelul minim al codului şi rezultatelor proiectului, necesar a fi făcute publice, în aşa fel încât să fie posibilă evaluarea tehnică a proiectului
      
  • Lucrarea va fi evaluată în scris de către conducătorul (conducătorii) lucrării. În acest scop, se va completa şi semna o fişă de evaluare conform Anexei 2. "Fişa de evaluare a lucrării de licență / proiectului de diplomă", care se va anexa apoi lucrării propriu-zise.