Evaluările de finalizare a studiilor şi Lucrarea de disertaţie

Informaţii despre evaluările de finalizare a studiilor de Master şi despre Lucrarea de disertaţie:

 

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor vor fi disponibile exclusiv în Campusul Virtual.

Planificarea evaluărilor de finalizare a studiilor

Planificarea examenului de disertaţie pentru sesiunea Septembrie 2021
Ce Când Unde
Înscrierea la examenul de disertaţie

Septembrie 6 - 7, 2021

online
Susţinerea examenului de disertaţie Septembrie 10, 2021

online

Programarea sustinerii examenului se va regăsi pe Campusul Virtual.

Comisiile de examinare se regăsesc aici

Regulamentele şi precizările privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie sunt disponibile pe siturile web ale universităţii, ale facultăţii, precum şi în secţiunea Regulamente.

Procedura de înscriere pentru examenul de disertație

Întregul proces de înscriere este descris in sectiunea Campusului Virtual alocată, sub formă de curs, susținerii examenului de disertație. 

Susținerea examenului de disertație

Câteva extrase importante privind susţinerea examenului de disertaţie, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

 • Examenul de disertație în regim on-line va fi desfășurat utilizând resursele platformei specializate pentru învățământ online Campus Virtual UPT (CVUPT) de care dispune Universitatea Politehnica Timișoara.
 • Depunerea dosarului pentru susținerea examenului de disertație va fi realizată on-line, conform instrucțiunilor și calendarului stabilit de către Consiliul Facultății pentru fiecare specializare. Dosarul trebuie să conțină și declarația semnată de candidat (în format electronic) cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are pe durata procedurii de examinare on-line, declarația privind mijloacele tehnice pe care le va utiliza în timpul examinării, precum și informarea cu privire la consimțământul expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Sesiunile on-line de susținere a examenului de disertație vor fi înregistrate integral audio-video pentru fiecare candidat în parte și arhivate la nivelul facultății și vor rămâne confidențiale.
 • Pentru susținerea probelor online, candidații și membrii comisiilor trebuie să dispună de următoarele: carnet de student/act de identitate (în cazul candidaților), calculator/laptop/tabletă; conexiune internet; echipamente pentru comunicare audio-video. Fiecare candidat va declara pe propria răspundere în mod individual mijloacele de comunicare pe care le va utiliza în timpul examenului. Deținerea echipamentelor (calculator/laptop/tabletă; conexiune internet; echipamente pentru comunicare audio-video) este necesară și pentru persoanele care solicită să audieze  susținerea lucrării de disertație.
 • Candidații se vor conecta la sesiunea de videoconferință după programul transmis de
  secretarul Comisiei de evaluare și după indicațiile acestuia.
 • Înainte de începerea examenului, candidatul are obligația să se identifice prin prezentarea în fața camerei video a cărții de identitate sau a carnetului de student și să transmită în direct, prin intermediul camerei video/laptopului, spațiul în care acesta va susține examenul.
 • Examenul se desfășoară exclusiv în direct.
 • Se interzice în timpul susținerii de către candidat a examenului on-line: prezența/accesul altei persoane în locul în care candidatul susține examenul; comunicarea cu altă persoană în afara membrilor comisiei; partajarea ecranului de către candidat (Share screen) cu alte persoane în afara membrilor comisiei; părăsirea de către candidat a spațiului în care susține examenul; întreruperea examenului; orice alte activități care pot conduce la fraudarea examenului.
 • În timpul examenului, candidatului îi este interzis să dețină asupra sa sau în spațiul în care susține examenul alte mijloace de informare și comunicare a căror prezenţă în timpul examenului nu a fost aprobată expres.
 • Membrii comisiei au dreptul de a se asigura că în spațiul respectiv nu există alte mijloace de comunicare/ transmitere/ accesare date și informații decât cele utilizate de candidat în timpul examenului și nici alte mijloace de informare (indiferent de tipul acestora). Pentru exercitarea acestei obligații membrii comisiei îi pot solicita candidatului atât înainte cât și în timpul examenului clarificări cu privire la obiectele care ar prezenta indicii rezonabile că pot fi mijloace de informare.
 • Dacă există, demonstraţiile practice ale Lucrărilor de disertaţie se vor desfăşura pe parcursul sau la finalul prezentării orale, în mod direct, sau cu ajutorul unor înregistrări video demonstrative.
 • Media obținută la examenul de absolvire se calculează ca media aritmetică a notelor președintelui și membrilor comisiei de examen. Media minimă de promovare a examenului de absolvire este 6. Notele președintelui și membrilor comisiei de examen sunt exprimate ca numere întregi de la 1 la 10. Media la examenul de absolvire se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

Informaţii privitoare la Lucrarea de disertaţie

Câteva extrase importante privind Lucrarea de disertaţie, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

 • Tema disertației se stabilește de către un cadru didactic cu titlul științific de doctor, care își asumă calitatea de conducător de disertație, împreună cu masterandul. Ea se corelează cu programul de pregătire universitară de master, cu domeniul de competență al conducătorului de disertație și cu programele și politica instituțională ale UPT.
 • Elaborarea și prezentarea disertației se fac, de regulă, în limba română, dar pot fi făcute într-o limbă de circulație internațională, dacă există acordul conducătorului. Dacă programul de studii de master se desfășoară într-o limbă de circulație internațională, atunci este obligatoriu ca elaborarea și prezentarea disertației să se facă în respectiva limbă.
 • Lucrarea trebuie să fie conformă cu specificaţiile din Anexa 1a. "Conţinutul lucrării de disertaţie" sau din Anexa 1b. "Dissertation Thesis Summary", din Precizările privind elaborarea şi prezentarea Lucrării de disertaţie, în funcţie de limba în care s-a desfăşurat programul de studii şi ţinând cont de adaptările solicitate de conducătorul științific
 • Coperta lucrării va fi editată conform modelelor din Anexa 3a sau Anexa 3b din aceleaşi Precizări, în funcţie de limba în care s-a desfăşurat programul de studii
 • La predarea lucrării, candidatul prezintă conducătorului ştiinţific un CD/DVD pe care se găsesc următoarele documente în format electronic:
  1. Lucrarea de disertaţie, în format *.pdf
  2. Suportul pentru prezentarea orală a lucrării (de exemplu, documentul *.ppt sau *.pdf)
  3. O fotografie a candidatului
  4. Declaraţia completată conform modelului din Anexa 4 a Precizărilor, din care să rezulte poziţia sa de autor sau coautor a articolului ştiinţific publicat în domeniul Lucrării de disertaţie
  5. Aplicaţia / aplicaţiile dezvoltate în cadrul Lucrării de disertaţie, în versiune funcţională, precum şi întregul cod sursă comentat corespunzător
  6. Toate rezultatele obţinute în cadrul lucrării, testele, experimentele, simulările, graficele, eventualele anexe, manualele de utilizare, precum şi documentaţia utilizată, prezentată în format electronic
    
   În cazul lucrărilor realizate în cotutelă (de exemplu, cu o companie din domeniu), unde există aspecte deosebite legate de proprietatea intelectuală, conducătorii ştiinţifici vor stabili de comun acord nivelul minim al codului şi rezultatelor proiectului, necesar a fi făcute publice, în aşa fel încât să fie posibilă evaluarea tehnică a Lucrării de disertaţie.
    
 • Lucrarea de disertaţie va fi evaluată de către conducătorul (conducătorii) lucrării. În acest scop, se va completa şi semna o fişă de evaluare conform Anexei 2. "Fişa de evaluare a lucrării de disertaţie", care se va anexa apoi lucrării propriu-zise.